BI

Instalace multidimensionální databáze AdwentureWorks 2014

Microsoft poskytuje pro testování a výuku svých produktů testovací databáze, které obsahují data společnosti AdwentureWorks, fiktivního prodejce kol a cyklistických doplňků. Databáze jsou publikovány na Codeplexu pro různé verze SQL Serveru. V následujícím tutoriálu si ukážeme, jak stáhnout a nainstalovat relační databázi a nad ní postavený multidimensionální model pro SQL 2014, provést deploy projektu na instanci analytických služeb a otestovat připojení k datovým kostkám.

Výchozí předpoklady

Minimálním požadavkem je mít nainstalovaný SQL Server 2014 ve Standard nebo Enterprise edici. Je možné si stáhnout zkušební verzi, zpravidla na 180 dnů, nebo uvažovat o zakoupení Developer edice, která obsahuje všechny funkce Enterprise edice, ale je určna pouze pro vývoj a testování, nikoliv pro produkční nasazení.  Cena Developer edice se pohybuje kolem 1.500.- Kč a j e možné ji koupit i v českém Microsoft store. Verze Standard nebude stačit pro práci s Tabulárním enginem a express verze vůbec neobsahuje analytické komponenty.

1. Stažení databází a multidimensionálního projektu

Ze stránek msftdbprodsamples.codeplex.com stáhneme následující soubory:

Soubory rozbalíme do adresářů na disku.

2. Obnovení relační datáze AdventureWorksDW 2014 ze zálohy

Obnovení databáze lze udělat pomocí grafického rozhraní v Management Studiu, případně pomocí následujícího skriptu, ve kterém je třeba upravit cesty podle kokrétní instalace SQL Serveru:

USE [master]
GO

RESTORE DATABASE [AdventureWorksDW2014] 
	FROM  DISK = N'E:\SQLDOT\AdventureWorksDW2014.bak' WITH FILE = 1,  
	MOVE N'AdventureWorksDW2014_Data' TO 
		N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.SQLDOT_2014\MSSQL\DATA\AdventureWorksDW2014_Data.mdf',
	MOVE N'AdventureWorksDW2014_Log' TO 
		N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.SQLDOT_2014\MSSQL\DATA\AdventureWorksDW2014_Log.ldf',
NOUNLOAD,  STATS = 5
GO

Výsledek by měl vypadat takto:

RestoringAdwentureWorks2014Multidimensional1

3. Nastavení potřebných oprávnění pro účet služby Analysis Services

Abychom v následujícím kroku mohli provést nasazení projektu a přepočet kostek, musí mít účet, pod kterým běží analytické služby, přístup k relační databázi AdwentureWorksDW2014, obnovené v předchozím kroku.Pro nastavení impersonace lze sice využít i jiné možnosti (účet uživatele či specifický účet), ale využití účtu analytických služeb může považovat za doporučený postup z pohledu bezpečnosti.

Pod jakým systémovým účtem běží analytické služby lze jednoduše zjistit pomoci nástroje SQL Server 2014 Configuration Manager, který lze spustit pomocí odpovídající ikony ve složce SQL Serveru 2014 v nainstalovaných programech nebo z příkazového řádku (Windows + R) zadáním příkazu SQLServerManager12.msc:

RestoringAdwentureWorks2014Multidimensional2

V seznamu služeb SQL Serveru vyhledáme odpovídající instanci SQL Server Analysis Services. V případě, že máme na počítači nainstalováno více různě pojmenovaných instancí, poznáme správnou instanci podle textu v závorkách, v našem případě SQLDOT_2014. Služba běží pod systémovým účtem NT Service\MSOLAP$SQLDOT_2014. To je účet, který hledáme a kterému musíme přidat příslušná oprávnění pro přístup ke zdrojové databázi AdwentureWorksDW2014.

Přidání oprávnění můžeme provést pomocí Management Studia:

CrateNewLoginForSSAS

Vyplníme název loginu:

FillLoginDetailForSSAS

Pro login vytvoříme v databázi AdwentureWorkDW2014 uživatele, kterému přiřadíme roli db_owner:

CreateUserForSSASLogin

Po uložení bychom měli vidět v Management studiu, že v databázi AdwentureWorksDW2014 by vytvořen nový uživatel NT Service\MSOLAP$SQLDOT_2014, který je mapován na login stejného jména:

Screenshot - 28. 6. 2015 , 21_25_13

Nyní je dokončená konfigurace na straně relační databáze a můžeme pokračovat v analytickému projektu a jeho nasazení.

4. Nasazení analytického projektu

Na disku vyhledáme rozbalený soubor AW Multidimensional Models SQL Server 2014.zip, který jsme stáhli v bodě 1 s spustíme soubor AWDW2014Multidimensional-EE.sln, který mám otevře analytický projekt v SQL Server Data Tools. Pokud je naše testovací instance verze Enterprise nebo Developer, otevřeme soubor z adresáře Enterprise, v případě Standard edice ze stejnojmenného adresáře.

AWDW2014MultidimensionalSolution1

Projekt:

AWDW2014MultidimensionalProject

V otevřeném projektu budeme muset provést změnu dvou nastavení z výchozích hodnot: připojovací řetězec k relační databázi AdwentureWorks2014 a zadání cílové instance analytických služeb, na kterou má být projekt nasazen.

Pro změnu připojovacího řetězce k relační databázi v Solution Exploreru dvakrát poklepeme na datový zdroj AdwentureWorkdDW2014.ds:

ChangingDataSourceConnectionString

Objeví se nám možnosti nastavení datového zdroje:

EditConnectionStringProperties

Klikneme na tlačítko edit a zobrazí se dialog, kde můžeme vyplnit konkrétního název instance SQL Serveru, jméno databáze i případné nastavení zabezpečení:

ChangingConnectionStringProperties

  1. Do pole Server name zadáme jméno instance, které je stejné jako výše, kdy jsme prováděli obnovu relační databáze AdwentureWorksDW2014.
  2. Zkontrolujeme, že jméno zdrojové databáze je uvedeno správně.
  3. Tlačítkem Test Connection ověříme, že lze s nastavenými parametry provést úspěšné připojení.

V nastavení zabezpečení není třeba nic měnit, pokud jsme na našem testovacím počítačí lokální administrátoři. V opačném případě je třeba zadat jiný uživatelský účet nebo SQL Login a heslo.

Po změně nastavení datového zdroje nastavíme na úrovni projektu náš cílový analytický server, na který budeme v závěru provádět nasazení projektu:

EditMultidimensionalProjectProperties

Na vyznačenou položku klikneme pravým tlačítkem a vybereme možnost Properties úplně dole.

Ve zobrazeném dialogu přejdeme na záložku Deployment a v sekci Target nastavíme do řádku Server jméno instance analytických služeb, které je shodné s názvem relační instance. Jméno databáze ponecháme přednastavené, případně můžeme změnit, ale je toho třeba dbát v navazujících krocích.

DeploymentProperties

Po uložení dialogu klikneme pravým tlačítkem na složku solution a zvolíme možnost Deploy:

DeployMultidimensionalProject

Pokud jsme vše správně nastavili, dojde nyní k nasazení projektu na analytický server s jeho zprocesování, tedy nahrání relačních dat ze zdrojové databáze do dimenzí a analytických kostek. Celý proces může trvat několik minut a pokud vše proběhlo správně, měli bychom vidět následující dialog:

SuccessfullDeployementScreen

Tím jsme úspěšně dokončili nasazení modelového multidimensionálního projektu a v dalším kroku si ukážeme, jak ověřit funkčnost připojením přes Management Studio a z Excelu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *